Zochil.shop
Search…
Хэрэглэгчид CRM хянах
Онлайнаар захиалга хийсэн хэрэглэгчдийн фэйсбүүк аккаунт болон утасны дугаар хадгалагдаж үлдэх бөгөөд байнгын хэрэглэгчдыг хянах, мөн мессэж маркетинг зэрэг үзүүлж болно.
Алхам 1. Аппликешины нүүрэн хэсэгт байрлах Хэрэглэгчид цэс-рүү орно.
Алхам 2. Хэрэглэгчид цэснд захиалга хийсэн хэрэглэгчдийн жягсаалт байна.
Алхам 3. Хэрэглэгчийн аккаунтруу дарж ороход захиалгын бүх түүхүүд харагдана.
Last modified 1yr ago
Copy link