Zochil.shop
Search…
Төлбөрийн хэрэгслийн мэдээлэл авах тухай
Алхам 1. Апп-ны нүүрэн дэх Холболтын төлөв хэсэгт төлбөрийн хэрэгслийн холболт харагдана.
Алхам 2. Төлбөрийн хэрэгсэл дээр дарахад хэрхэн холбогдох мэдээллийг авах боломжтой.
Last modified 1yr ago
Copy link