Zochil.shop
Search…
Захиалга хянах
Аппликешны нүүр хэсэгт байрлах Захиалга цэснд он сар өдрөөрөө захиалгууд харагдах бөгөөд захиалгын төлөвийг өөрчлөх боломжтой.
Алхам 1. Аппликешны нүүр хэсэгт байрлах Захиалга цэсрүү орно.
Алхам 2. Захиалга цэснд ирсэн захиалгаруу дарж ороход Захиалгын мэдээлэл харагдана. Мөн баруун тийш гүйлгэхэд барааны мэдээлэл харагдана.
Алхам 3. Захиалгын мэдээлэл хэсэгт Хүлээгдэж байгаа гэсэн төлөвтэй байх ба доош харсан суман дээр дарахад захиалгын төлвийн сонголтууд гарч ирнэ.
Алхам 4. Захиалга давхардаж гаргахгүй байх, захиалгыг хянах үүднээс захиалгын төлвийг өөрчлөх бөломжтой.
Last modified 1yr ago
Copy link